Please login or register. September 20, 2019, 04:20:27 AM

Author Topic: Hop den sieu mong gia bao nhieu  (Read 52 times)

quangcaodaiphathcm

  • New Member
  • **
  • Posts: 1
    • View Profile
Hop den sieu mong gia bao nhieu
« on: September 04, 2019, 09:03:35 AM »
T? r?t lâu, bang hieu quang cao ki?u h?p ?èn ?ã tr? nên ph? bi?n và g?n g?i ??i v?i ??i ?a s? nh?ng ng??i làm qu?ng cáo, truy?n thông và c? nh?ng v? khách không có nhi?u chuyên môn trong l?nh v?c. ??i khái có th? k? ??n m?t s? m?u h?p ?èn th??ng th?y nh? h?p ?èn led, h?p ?èn xuyên sáng dùng b?t hiflex, h?p ?èn mica… và v?i nh?ng s? phát tri?n v??t b?c trong công ngh? ánh sáng, hình ?nh và gia công, ngày nay xu?t hi?n thêm m?t lo?i h?p ?èn qu?ng cáo v?i v? ngoài sang tr?ng, ??ng c?p và th?i th??ng – hop den sieu mong.
Trên th? tr??ng hi?n t?i, h?p ?èn siêu m?ng ?ang chi?m ???c r?t nhi?u c?m tình t? phía các doanh nghi?p, c? s? kinh doanh… nh? hi?u su?t cao, kh? n?ng ?ng d?ng r?ng rãi và ?áp ?ng ???c các chu?n m?c v? tính th?m m?. Chúng ta có th? d? dàng b?t g?p lo?i h?p ?èn này ? nhi?u n?i có quy mô l?n hay nh?ng không gian trang tr?ng, ??ng c?p nh? các trung tâm mua s?m, quán r??u, câu l?c b?, nhà hàng, nhà hát, r?p chi?u phim, các qu?y bán l?, máy bán hàng t? ??ng, booth ?i?n tho?i, sân bay, khách s?n, siêu th? …

dcinemaforum.com

Hop den sieu mong gia bao nhieu
« on: September 04, 2019, 09:03:35 AM »