Please login or register. November 14, 2019, 04:13:38 PM

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
V?i ??i ng? thi?t k? giàu kinh nghi?m,sáng t?o và có tính ?ng d?ng th?c t? cao,??i ng? thi công lành ngh? k?t h?p x??ng s?n xu?t ???c trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t.

 Chúng tôi ?ã hoàn thành hàng tr?m d? án thi?t k? n?i th?t v?n phòng, thi?t k? bi?t th?, thi?t k? chung c? cao c?p… và luôn nh?n ???c s? tín nhi?m cao c?ng nh? ph?n h?i tích c?c t? khách hàng.

 V?i ??i ng? thi?t k? giàu kinh nghi?m,sáng t?o và có tính ?ng d?ng th?c t? cao,??i ng? thi công lành ngh? k?t h?p x??ng s?n xu?t ???c trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t.

 Aline Vi?t Nam luôn ??t các tiêu chí ” thi?t k? n?i th?t sáng t?o – thi công n?i th?t ch?t l??ng – ??m b?o ti?n ?? – hài lòng khách hàng ” lên hàng ??u.

 ?ó c?ng là các giá tr? c?t lõi và là ti?n ?? ?? Aline Vi?t Nam v?ng m?nh và phát tri?n, là n?i khách hàng trao g?i tr?n ni?m tin.

Ngoài thi?t k? thi công n?i th?t v?n phòng, chúng tôi còn nh?n thi?t k? nhà ph?, nhà ?ng, bi?t th? khác nhau. V?i nh?ng gi?i pháp thi?t k? xây d?ng phù h?p v?i t?ng lo?i di?n tích, Quý v? có th? tham kh?o nh?ng m?u thi?t k? n?i th?t d??i ?ây.

S?n ph?m bàn làm vi?c là m?t tr?ng nh?ng ?? n?i th?t v?n phòng quan tr?ng, v?i m?i không gian v?n phòng l?i có nh?ng m?u bàn làm vi?c ???c thi?t k? phù h?p. S?n ph?m bàn làm vi?c do Aline cung c?p có ki?u dáng thi?t k? hi?n ??i, tính n?ng ?a d?ng và ?? b?n cao.

T?I SAO L?A CH?N N?I TH?T thiet ke noi that van phong ALINE VI?T NAM

Công ty TNHH Aline Vi?t Nam t? tin là s? l?a ch?n s? 1 cho Quý khách hàng khi có nhu c?u v? thi?t k? v?n phòng và thi công n?i th?t.
 M?i b??c trong m?t d? án, chúng tôi ??u có nh?ng th? m?nh riêng, khác bi?t so v?i các công ty cùng l?nh v?c ??m b?o s? làm quý khách hàng hài lòng…

Báo giá Concept mi?n phí
 Hoàn toàn mi?n phí ?? nh?n m?t b?n báo giá Concept c?a chúng tôi.
 T? v?n k? càng, t? m?
 H?n 500 khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng d?ch v?  thi?t k? v?n phòng c?a chúng tôi …

Quy trình làm vi?c khoa h?c
 Trung th?c, m?ch l?c, rõ ràng là yêu c?u t?i thi?t khi làm vi?c v?i khách hàng.
 Không s?n xu?t qua trung gian
 Chúng tôi ??u t? x??ng s?n xu?t n?i th?t không qua trung gian…

Thi?t k? n?i th?t sát v?i th?c t?
 Tùy nhu c?u khách hàng, chúng tôi thi?t k? sao cho thi?t th?c và h?u d?ng nh?t.
 D? toán công trình ch?t ch? thiet ke thi cong van phong
 B?ng d? toán c?a chúng tôi r?t sát sao và ch?t ch? t?i t?ng h?ng m?c…

Trên 500 khách hàng ?ã hài lòng > 200 ngôi nhà m? ??c > 20 ??i tác trong cùng l?nh v?c > nhi?u kinh nghi?m trong ngh? và TOP Công ty Thi?t k? N?i th?t Uy tín hàng ??u…

 N?u b?n có nhu c?u vui lòng liên h? https://aline.vn
2
OpenDCP / Re: Hop den sieu mong gia bao nhieu
« Last post by ngueynthungtu on October 30, 2019, 06:36:01 AM »
V?i ??i ng? thi?t k? giàu kinh nghi?m,sáng t?o và có tính ?ng d?ng th?c t? cao,??i ng? thi công lành ngh? k?t h?p x??ng s?n xu?t ???c trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t.

 Chúng tôi ?ã hoàn thành hàng tr?m d? án thi?t k? n?i th?t v?n phòng, thi?t k? bi?t th?, thi?t k? chung c? cao c?p… và luôn nh?n ???c s? tín nhi?m cao c?ng nh? ph?n h?i tích c?c t? khách hàng.

 V?i ??i ng? thi?t k? giàu kinh nghi?m,sáng t?o và có tính ?ng d?ng th?c t? cao,??i ng? thi công lành ngh? k?t h?p x??ng s?n xu?t ???c trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i b?c nh?t.

 Aline Vi?t Nam luôn ??t các tiêu chí ” thi?t k? n?i th?t sáng t?o – thi công n?i th?t ch?t l??ng – ??m b?o ti?n ?? – hài lòng khách hàng ” lên hàng ??u.

 ?ó c?ng là các giá tr? c?t lõi và là ti?n ?? ?? Aline Vi?t Nam v?ng m?nh và phát tri?n, là n?i khách hàng trao g?i tr?n ni?m tin.

Ngoài thi?t k? thi công n?i th?t v?n phòng, chúng tôi còn nh?n thi?t k? nhà ph?, nhà ?ng, bi?t th? khác nhau. V?i nh?ng gi?i pháp thi?t k? xây d?ng phù h?p v?i t?ng lo?i di?n tích, Quý v? có th? tham kh?o nh?ng m?u thi?t k? n?i th?t d??i ?ây.

S?n ph?m bàn làm vi?c là m?t tr?ng nh?ng ?? n?i th?t v?n phòng quan tr?ng, v?i m?i không gian v?n phòng l?i có nh?ng m?u bàn làm vi?c ???c thi?t k? phù h?p. S?n ph?m bàn làm vi?c do Aline cung c?p có ki?u dáng thi?t k? hi?n ??i, tính n?ng ?a d?ng và ?? b?n cao.

T?I SAO L?A CH?N N?I TH?T thi?t k? n?i th?t v?n phòng ALINE VI?T NAM

Công ty TNHH Aline Vi?t Nam t? tin là s? l?a ch?n s? 1 cho Quý khách hàng khi có nhu c?u v? thi?t k? v?n phòng và thi công n?i th?t.
 M?i b??c trong m?t d? án, chúng tôi ??u có nh?ng th? m?nh riêng, khác bi?t so v?i các công ty cùng l?nh v?c ??m b?o s? làm quý khách hàng hài lòng…

T? v?n k? càng, t? m?
 H?n 500 khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng d?ch v?  thi?t k? v?n phòng c?a chúng tôi …
 Báo giá Concept mi?n phí
 Hoàn toàn mi?n phí ?? nh?n m?t b?n báo giá Concept c?a chúng tôi.

Quy trình làm vi?c khoa h?c
 Trung th?c, m?ch l?c, rõ ràng là yêu c?u t?i thi?t khi làm vi?c v?i khách hàng.
 Không s?n xu?t qua trung gian
 Chúng tôi ??u t? x??ng s?n xu?t n?i th?t không qua trung gian…

Thi?t k? n?i th?t sát v?i th?c t?
 Tùy nhu c?u khách hàng, chúng tôi thi?t k? sao cho thi?t th?c và h?u d?ng nh?t.
 D? toán công trình ch?t ch? thiet ke thi cong van phong
 B?ng d? toán c?a chúng tôi r?t sát sao và ch?t ch? t?i t?ng h?ng m?c…

Trên 500 khách hàng ?ã hài lòng > 200 ngôi nhà m? ??c > 20 ??i tác trong cùng l?nh v?c > nhi?u kinh nghi?m trong ngh? và TOP Công ty Thi?t k? N?i th?t Uy tín hàng ??u…

 N?u b?n có nhu c?u vui lòng liên h? https://aline.vn
3
B?n ?ang tìm ??a ch? công ty thiet ke noi that van phong t?i Hà N?i chuy?n nghi?p, uy tín nh?ng ch?a bi?t ??n v? nào có th? ?áp ?ng nh?ng mong mu?n c?a b?n? Khi b?n ??c ???c bài vi?t này, b?n ?ã tìm ?úng ??a ch? c?n ??n.

 ??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

 Gi?a vô vàn nh?ng s? l?a ch?n b?n có th? tham kh?o CÔNG TY TNHH KI?N TRÚC & N?I TH?T ALINE VI?T NAM v?i nh?ng ?i?u ?áng quan tâm.

 Ch? v?i 1 t? khóa tìm ki?m “Công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng  t?i Hà N?i” b?n s? nh?n ???c hàng nghìn k?t qu? v?i hàng tr?m ??n v? cung c?p d?ch v? thi?t k? n?i th?t v?n phòng, v?y ?ây m?i là ??n v? uy tín?

 Tr??c khi khách hàng xu?t ti?n kí h?p ??ng thi?t k? v?n phòng t?i Hà N?i v?i Aline. N?u khách hàng có th?i gian chúng tôi cho khách hàng th?m qua các công trình th?c t? ?ang thi công luôn ? t?i công trình (Trên tinh th?n là mua s?n ph?m ph?i hi?u k? v? nó, ph?i ???c m?t th?y tai nghe).

 CHI PHÍ THI?T K? VÀN THI CÔNG N?I TH?T TI?T KI?M

 Nh?m mang ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t và t?i ?u chi phí cho khách hàng, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i chúng tôi ??a ra gi?i pháp t? v?n v? khách hàng ?? làm sao gi?m thi?u chi phí s?n xu?t d?n ??n lãng phí không c?n thi?t, s?n ph?m v?n ?n ??nh công n?ng an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.

 D? toán thiet ke van phong thi công n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i ch?t ch?

 Ngoài ra chúng tôi giúp b?n khái toán các chi phí khác ngoài thi công công trình nh? ?i?n máy, thi?t b?, v?t t? … T?t c? các thi?t k? N?i Th?t Aline ??a ra ??u r?t chi ti?t và h?p lý và thi công ???c thiet ke noi that van phong

 M?t trong nh?ng lo l?ng khách hàng là công trình khi làm xong b? ??i giá quá nhi?u v?i N?i Th?t Aline thì vi?c có h? s? thi?t k? rõ ràng ph?c l?c chi ti?t mà v?n b? ??i giá thì bên làm d? toán ph?i ch?u trách nhi?m, d? tính chính xác, ngày gi? ?úng l?ch là m?t trong nh?ng ?i?u chúng tôi coi tr?ng.

 T?M QUAN TR?NG VI?C thiet ke thi cong van phong

 Khi b?n tìm ??n nh?ng ??n v?, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i có th? b?n ?ã bi?t ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c t?o nên m?t không gian làm không ??n gi?n ch? mang tính ch?t th?m m?, bi?n m?t v?n phòng ??n gi?n tr? nên s?c s? và b?t m?t.

 CÔNG TY THI?T K? N?I TH?T V?N PHÒNG T?I HÀ N?I CHUYÊN NGHI?P

 ?i?u ?ó ?úng nh?ng ch?a ?? b?i, vi?c thi?t k? n?i th?t v?n phòng còn có th? t?o ra nhi?u giá tr? l?n lao h?n nh? v?y mà có th? b?n ch?a bi?t t?i s?a ch?a v?n phòng
 .

 ??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

 Dù b?n mu?n xây d?ng m?t môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, hay tho?i mái, quy c?, nguyên t?c hay kháng ??t, t? d?, n?ng ??ng thì ??u c?n nh?ng nguyên t?c s?p x?p ?? t?o ra m?t b? c?c h?p lý. B?i môi tr??ng làm vi?c tác ??ng kho?ng 30% ??n tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên

 M?t môi tr??ng làm vi?c s?ch s?, g?n gàng, quy c?, có màu s?c, có b? c?c ???c thi?t k? mang tính th?m m? cao s? thúc ??y tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên h?n là nh?ng c?n phòng ch? ??n gi?n kê vài ba b? bàn gh? và vài t? tài li?u, ng?n ngang nh?ng máy in, máy fax…

 Ngu?n: https://aline.vn/
4
News / Re: Tapatalk
« Last post by ngueynthungtu on October 28, 2019, 08:42:49 AM »
B?n ?ang tìm ??a ch? công ty thiet ke noi that van phong t?i Hà N?i chuy?n nghi?p, uy tín nh?ng ch?a bi?t ??n v? nào có th? ?áp ?ng nh?ng mong mu?n c?a b?n? Khi b?n ??c ???c bài vi?t này, b?n ?ã tìm ?úng ??a ch? c?n ??n.

 ??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

 Gi?a vô vàn nh?ng s? l?a ch?n b?n có th? tham kh?o CÔNG TY TNHH KI?N TRÚC & N?I TH?T ALINE VI?T NAM v?i nh?ng ?i?u ?áng quan tâm.

 Ch? v?i 1 t? khóa tìm ki?m “Công ty thiet ke noi that van phong  t?i Hà N?i” b?n s? nh?n ???c hàng nghìn k?t qu? v?i hàng tr?m ??n v? cung c?p d?ch v? thi?t k? n?i th?t v?n phòng, v?y ?ây m?i là ??n v? uy tín?

 Tr??c khi khách hàng xu?t ti?n kí h?p ??ng thi?t k? v?n phòng t?i Hà N?i v?i Aline. N?u khách hàng có th?i gian chúng tôi cho khách hàng th?m qua các công trình th?c t? ?ang thi công luôn ? t?i công trình (Trên tinh th?n là mua s?n ph?m ph?i hi?u k? v? nó, ph?i ???c m?t th?y tai nghe).

 CHI PHÍ THI?T K? VÀN THI CÔNG N?I TH?T TI?T KI?M

 Nh?m mang ??n nh?ng tr?i nghi?m t?t nh?t và t?i ?u chi phí cho khách hàng, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i chúng tôi ??a ra gi?i pháp t? v?n v? khách hàng ?? làm sao gi?m thi?u chi phí s?n xu?t d?n ??n lãng phí không c?n thi?t, s?n ph?m v?n ?n ??nh công n?ng an toàn cho s?c kh?e ng??i s? d?ng.

 D? toán thiet ke van phong thi công n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i ch?t ch?

 M?t trong nh?ng lo l?ng khách hàng là công trình khi làm xong b? ??i giá quá nhi?u v?i N?i Th?t Aline thì vi?c có h? s? thi?t k? rõ ràng ph?c l?c chi ti?t mà v?n b? ??i giá thì bên làm d? toán ph?i ch?u trách nhi?m, d? tính chính xác, ngày gi? ?úng l?ch là m?t trong nh?ng ?i?u chúng tôi coi tr?ng.

 Ngoài ra chúng tôi giúp b?n khái toán các chi phí khác ngoài thi công công trình nh? ?i?n máy, thi?t b?, v?t t? … T?t c? các thi?t k? N?i Th?t Aline ??a ra ??u r?t chi ti?t và h?p lý và thi công ???c

 T?M QUAN TR?NG VI?C thiet ke thi cong van phong

 Khi b?n tìm ??n nh?ng ??n v?, công ty thi?t k? n?i th?t v?n phòng t?i Hà N?i có th? b?n ?ã bi?t ???c t?m quan tr?ng c?a vi?c t?o nên m?t không gian làm không ??n gi?n ch? mang tính ch?t th?m m?, bi?n m?t v?n phòng ??n gi?n tr? nên s?c s? và b?t m?t.

 CÔNG TY THI?T K? N?I TH?T V?N PHÒNG T?I HÀ N?I CHUYÊN NGHI?P

 ?i?u ?ó ?úng nh?ng ch?a ?? b?i, vi?c thi?t k? n?i th?t v?n phòng còn có th? t?o ra nhi?u giá tr? l?n lao h?n nh? v?y mà có th? b?n ch?a bi?t t?i s?a ch?a v?n phòng
 .

 ??N V? THI?T K? THI CÔNG N?I TH?T NÀO CHUYÊN NGHI?P T?I HÀ N?I?

 Dù b?n mu?n xây d?ng m?t môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p, hay tho?i mái, quy c?, nguyên t?c hay kháng ??t, t? d?, n?ng ??ng thì ??u c?n nh?ng nguyên t?c s?p x?p ?? t?o ra m?t b? c?c h?p lý. B?i môi tr??ng làm vi?c tác ??ng kho?ng 30% ??n tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên

 M?t môi tr??ng làm vi?c s?ch s?, g?n gàng, quy c?, có màu s?c, có b? c?c ???c thi?t k? mang tính th?m m? cao s? thúc ??y tinh th?n làm vi?c c?a nhân viên h?n là nh?ng c?n phòng ch? ??n gi?n kê vài ba b? bàn gh? và vài t? tài li?u, ng?n ngang nh?ng máy in, máy fax…

 Ngu?n: https://aline.vn/
5
General Discussion / Re: Tell me about your revenue stream from commercials :-)
« Last post by Rossau on September 19, 2019, 05:04:36 AM »
I have worked at five different cinemas in Denmark. In Denmark, only two cinema ad agencies exist, DRF and Fs2.

My five workplaces:
1. Big IMAX Dome cinemas that did not show commercials before the movie

2. The biggest Danish cinema chain that has it's own ad agency (DRF) and distribution system. In total this ad agency sells and shows commercials in 40 cinemas. Their distribute commercials on DCP's. I think they have around 50% of sold tickets in Denmark. They focus on both local and national commercials, with about 50/50 split.

3. Medium-sized independent cinemas with 5 screens. They use the secondary ad agency (Fs2), used by roughly 77 cinemas in Denmark. The distribution is done by sending a video.mp4 commercial-reel to a windows computer running LiveConnect, connected to the projector with an HDMI cable. Cues for "Loop", "Play" and "PAUSE" are communicated between TMS and LiveConnect. They focus on both local and national commercials, with about 50/50 split, but the main revenue from local commercials.

4. A small cinema with 2 screens, that also uses Fs2. They have a lot of cultural events in and around the cinema, that they try to promote on the big screen, by creating a homemade slideshow, shown for 15  minutes while the audience walks into the cinema.

5.  An even smaller cinema with only 1 screen. They create all their commercials themselves in a powerpoint show, converted to video, converted to DCP with openDCP. They update ones a month. Their main purpose to promote local business is to reward them as a sponsor of the community cinema.

Around 54 cinemas in Denmark sell and create their own commercial reels
6
General Discussion / Tell me about your revenue stream from commercials :-)
« Last post by Rossau on September 19, 2019, 04:28:45 AM »
Hello

I'm really looking forward to talking to some of you out there in the cinemas in the hope that some of you will reply.

The question is:
What can you tell me, and everybody else, about what kind of marketing show and technical setup you have at your cinema, region or country?

The reason why I ask is to get an overview of the commercial-content-type, the revenue of showing these and the process of getting it to the cinema screen.
7
General Discussion / Please give me feedback
« Last post by Rossau on September 13, 2019, 05:08:24 AM »
Hello everybody

I was wondering if anybody here would like to give me some feedback on my DCP content at
www.butler.film

If you like to test out, I will give away a month free trial if you in return give me your honest and brutal feedback  ;D

Have a good day
And thank you in advance

Asbjørn
8
OpenDCP / Hop den sieu mong gia bao nhieu
« Last post by quangcaodaiphathcm on September 04, 2019, 09:03:35 AM »
T? r?t lâu, bang hieu quang cao ki?u h?p ?èn ?ã tr? nên ph? bi?n và g?n g?i ??i v?i ??i ?a s? nh?ng ng??i làm qu?ng cáo, truy?n thông và c? nh?ng v? khách không có nhi?u chuyên môn trong l?nh v?c. ??i khái có th? k? ??n m?t s? m?u h?p ?èn th??ng th?y nh? h?p ?èn led, h?p ?èn xuyên sáng dùng b?t hiflex, h?p ?èn mica… và v?i nh?ng s? phát tri?n v??t b?c trong công ngh? ánh sáng, hình ?nh và gia công, ngày nay xu?t hi?n thêm m?t lo?i h?p ?èn qu?ng cáo v?i v? ngoài sang tr?ng, ??ng c?p và th?i th??ng – hop den sieu mong.
Trên th? tr??ng hi?n t?i, h?p ?èn siêu m?ng ?ang chi?m ???c r?t nhi?u c?m tình t? phía các doanh nghi?p, c? s? kinh doanh… nh? hi?u su?t cao, kh? n?ng ?ng d?ng r?ng rãi và ?áp ?ng ???c các chu?n m?c v? tính th?m m?. Chúng ta có th? d? dàng b?t g?p lo?i h?p ?èn này ? nhi?u n?i có quy mô l?n hay nh?ng không gian trang tr?ng, ??ng c?p nh? các trung tâm mua s?m, quán r??u, câu l?c b?, nhà hàng, nhà hát, r?p chi?u phim, các qu?y bán l?, máy bán hàng t? ??ng, booth ?i?n tho?i, sân bay, khách s?n, siêu th? …
9
Digital Cinema Packages / Re: Mismatch in optional length element
« Last post by darklover on April 08, 2019, 11:21:57 AM »
If you use Filezilla to download your DCP , you have to change your
ftp program to binary transfer
1.   Open your Filezilla ftp program.
2.   Select "Edit" and click "Settings" from the drop Box.
3.   In the "Select page:" box, under "Transfers", click "File Types".
4.   In the "Default transfer type" section, select the "Binary" radio button. Click OK.

-------
your xml files have been interpreted as text files.
But the ends of lines are under:
windows (2 bytes): CR + LF
osx: (1 byte): CR
linux: (1 byte): LF

some xml files also have bytes at first: Byte order Mark, not the text files.
10
Digital Cinema Packages / Mismatch in optional length element
« Last post by hdvprojection on April 04, 2019, 04:50:42 PM »
Something odd has happened twice now with two separate projects. I create a DCP, run a check on it, and all is good. This gets copied over to a shared vault, from which someone grabs it and makes thumb drive copies from it, but now it is corrupted. Normally when this has happened (and even this is rare), there is a hash size mismatch on one of the mxf files. Now, twice in as many days, the problem has been with the character count inside the CPL and PKL.

 
Code: [Select]
Error: AM f2c339a0-a7aa-436c-b0d9-17c4af2593be: Mismatch in optional Length element: Asset: ccc8a2e9-fec0-446a-b47b-62ddc55e5eaf: Listed length: 1402 (1.4 KB) Asset on medium: 1435 (1.4 KB)
 Error: AM f2c339a0-a7aa-436c-b0d9-17c4af2593be: Mismatch in optional Length element: Asset: ff3e3c45-b4e2-424a-a62a-cf3b23e224c1: Listed length: 1738 (1.7 KB) Asset on medium: 1778 (1.7 KB)
 Error: PKL ccc8a2e9-fec0-446a-b47b-62ddc55e5eaf: Size mismatch: ff3e3c45-b4e2-424a-a62a-cf3b23e224c1: PKL: 1738 (1.7 KB) Asset: 1778 (1.7 KB)
 Error: PKL ccc8a2e9-fec0-446a-b47b-62ddc55e5eaf: Hash mismatch: ff3e3c45-b4e2-424a-a62a-cf3b23e224c1: PKL: boqrR69Yeao5GnC+j5foY5NF6oM= Asset: YowsdOkHzMFSHHHyxDuq9RjkcQY=

But when I open the originals and the copies to compare, the CPLs and packing lists are identical. I'm at a loss.

I'm attaching the two "versions" of the CPL. Can anyone tell me what's going on? Please and thank you.
Pages: [1] 2 3 ... 10